Regulamin sklepu internetowego Interface24

§ 1 STRONY TRANSAKCJI I PRZEDMIOT TRANSAKCJI

1. Sklep internetowy INTERFACE24.PL, działający pod adresem www.INTERFACE24.PL, prowadzony przez PRO GROUP sp. z o. o.. (adres prowadzenia działalności: ul. Aleje Tysiąclecia 97A, 34-400 Nowy Targ), NIP: 7352893420 REGON: 387462500 (dalej również jako „Sprzedający”), prowadzi sprzedaż detaliczną towarów, za pośrednictwem sieci Internet.

2. Klient może kontaktować się ze Sprzedającym korespondencyjnie pod adresem: ul. Aleje Tysiąclecia 97A, 34-400 Nowy Targ pod adresem poczty elektronicznej: biuro@interface24.pl, pod numerem telefonu: + 48 731 120 136 lub 731 120 138

3. Do korzystania ze sklepu internetowego INTERFACE24.PL niezbędny jest komputer lub urządzenie mobilne z procesorem o taktowaniu min. 200MHz, 64MB RAM, kartą graficzną obsługującą rozdzielczość 800×600 i 256 kolorów oraz przeglądarka stron internetowych (Internet Explorer (wersja > 7.0), Mozilla Firefox, Opera, Chrome), a także klawiatura lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych.

4. Ceny wszystkich widocznych na stronach sklepu internetowego INTERFACE24.PL towarów są cenami brutto (zawierają podatek VAT) i są wyrażone w złotych polskich.

5. Ceny widniejące na stronach internetowych sklepu INTERFACE24.PL, jak również opisy towarów stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Kupujący składając zamówienie w sklepie internetowym INTERFACE24.PL składa ofertę kupna określonego towaru za cenę i o cechach podanych w jego opisie na stronie sklepu internetowego INTERFACE24.PL.

6. Cena podana przy każdym towarze jest obowiązująca do czasu wyczerpania zapasów magazynowych.

7. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów prezentowanych na stronach sklepu internetowego INTERFACE24.PL, zamieszczania informacji o nowych towarach, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych na stronach sklepu, wyprzedaży bądź wprowadzenia w nich zmian. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

8. Sprzedający oświadcza, że towary sprzedawane za pośrednictwem sklepu internetowego INTERFACE24.PL są fabrycznie nowe, objęte gwarancją producenta.

9. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby towary prezentowane na stronach sklepu internetowego INTERFACE24.PL pokrywały się z bieżącymi stanami magazynowymi Sprzedającego. W przypadku niedostępności całości lub części towaru objętego zamówieniem, Sprzedający niezwłocznie zawiadomi o tym Kupującego i, w przypadku dokonania zapłaty ceny przez Kupującego, zwróci mu całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.

10. W przypadku sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży, na które przeznaczona jest ograniczona liczba towarów, realizacja zamówienia następować będzie według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania zapasów objętych tymi formami sprzedaży.

§ 2TRANSAKCJA I PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Zamówienia w sklepie internetowym INTERFACE24.PL można dokonywać:

a) oprzez stronę internetową sklepu INTERFACE24.PL – w trybie rejestracji konta na stronie sklepu bądź bez rejestracji,

b) Telefonicznie – dzwoniąc pod numer 731120136 / 731120138 (całkowity koszt rozmowy jak za jeden impuls według aktualnej taryfy operatora telekomunikacyjnego), od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00.

2. Podczas dokonywania zamówienia Kupujący jest zobowiązany do podania prawidłowych danych osobowych: imienia i nazwiska, dokładnego adresu zamieszkania, adresu e-mail oraz telefonu kontaktowego.

3. Po komunikacie elektronicznym o otrzymaniu zamówienia, przyjęcie zamówienia do realizacji zostanie potwierdzone przez Sprzedającego drogą telefoniczną lub elektroniczną. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego, umowa uważana jest za zawartą.

4. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Kupujący będący konsumentem ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty wejścia w posiadanie rzeczy przez Kupującego lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od wejścia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części. Aby skorzystać z takiego prawa Kupujący zobowiązany jest poinformować Sprzedającego o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy, składając jednoznaczne oświadczenie ( wzór formularza ), które może zostać na przykład wysłane pocztą na adres: ul. Aleje Tysiąclecia 97A, 34-400 Nowy Targ, może to także zrobić drogą mailową na adres biuro@interface24.pl. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można również złożyć przy wykorzystaniu formularza, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r., jednak nie jest to obowiązkowe. Jeżeli Kupujący skorzysta z możliwości złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, Sprzedający prześle Kupującemu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (np. pocztą elektroniczną).

5. Większość produktów dostępnych w sklepie internetowym INTERFACE24.PL posiada folie ochronne na elementach najbardziej podatnych na uszkodzenia. Z tego też względu zaleca się nie zdejmować folii ochronnych z tych elementów przez okres 14 dni od doręczenia sprzętu.

6. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Kupujący będący konsumentem wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

7. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedający zwraca Kupującemu wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedający został poinformowany o decyzji Kupującego o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności Sprzedający dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Kupujący zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Kupujący nie ponosi żadnych opłat w związku ze zwrotem płatności przez Sprzedającego. Sprzedający ma prawo wstrzymania się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia mu dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8. Zwracaną w związku z odstąpieniem od umowy rzecz należy odesłać lub przekazać na adres: ul. Aleje Tysiąclecia 97A, 34-400 Nowy Targ, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Kupujący poinformował Sprzedającego o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Kupujący odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.

9. Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy w związku z odstąpieniem od umowy.

10. Zwracany w związku z odstąpieniem od umowy towar musi być kompletny (wraz z pełnym wyposażeniem i akcesoriami, stanowiącymi jego integralną część). Zaleca się należycie zabezpieczyć odsyłany towar tak, aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenia wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. W razie zmniejszenia wartości zwróconej rzeczy lub dostarczenia jej w stanie niekompletnym Sprzedającemu przysługuje prawo do dochodzenia od Kupującego odszkodowania, w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa.

11. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w przypadkach wymienionych w art. 38 pkt 1 – 13 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.,
tj. w szczególności w przypadku umowy:

a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

c) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

d) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

12. Uprawnienia i obowiązki związane z prawem odstąpienia przysługują wyłącznie Klientom-Konsumentom dokonującym zakupu produktów w drodze umowy zawartej na odległość w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827).

13. Po dokonaniu wysyłki zakupionego towaru, Sklep w ramach realizacji umowy z Kupującym jest zobowiązany przesłać Kupującemu na adres poczty elektronicznej zaproszenie do wypełnienia ankiety w celu zbadania jego opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący jest uprawniony, jednak nie zobowiązany do jej wypełnienia.

§ 3 PŁATNOŚĆ i FAKTURA VAT

1. Po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji Kupujący zobowiązany jest do uiszczenia płatności na rzecz Sprzedającego.

2. W sklepie INTERFACE24.PL istnieje możliwość płatności w następujący sposób:

a) Przelew na konto bankowe Sprzedającego o numerze rachunku 56 1140 2004 0000 3602 8062 2583 prowadzone w mBank – Kupujący nie ponosi dodatkowych kosztów za korzystanie z tej formy płatności. Realizacja zamówienia rozpoczyna się natychmiast po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Sprzedającego;

b) Płatność za pobraniem – wybierając tę metodę Kupujący obciążany jest dodatkowo zryczałtowanym kosztem pobrania widniejącym w koszyku podczas składania zamówienia. Realizacja zamówienia rozpoczyna się natychmiast po potwierdzeniu przez Sprzedającego przyjęcia zamówienia do realizacji; ta forma płatności jest niedostępna w przypadku gdy łączna cena zamawianych towarów, bez kwoty podatku (netto), przekracza kwotę 10 000 zł;

c) Płatność gotówką w kasie – dotyczy zamówień odbieranych w Punkcie Wydań Osobistych, gdzie Kupujący może zapłacić za zamówiony towar w kasie, w momencie odbioru towaru; Realizacja zamówienia rozpoczyna się natychmiast po potwierdzeniu przez Sprzedającego przyjęcia zamówienia do realizacji;

d) Płatność on-line za pośrednictwem serwisu płatności; Kupujący nie jest obciążany dodatkowymi kosztami za korzystanie z tej formy płatności. Realizacja zamówienia rozpoczyna się natychmiast po potwierdzeniu przez Sprzedającego przyjęcia zamówienia do realizacji.

f) Płatność on-line kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu płatności; Kupujący nie jest obciążany dodatkowymi kosztami za korzystanie z tej formy płatności. Realizacja zamówienia rozpoczyna się natychmiast po potwierdzeniu przez Sprzedającego przyjęcia zamówienia do realizacji. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

3. Dostępne formy płatności widoczne są dla Kupującego przy składaniu zamówienia.

4. Za moment dokonania płatności uważa się moment wpływu środków na konto Sprzedającego (w przypadku płatności przelewem) lub pozytywny wynik autoryzacji płatności w przypadku płatności za pośrednictwem serwisu płatności on-line.

5. Kupujący jest zobowiązany zapłacić cenę końcową, będącą wynikiem ceny zakupu towarów powiększoną o koszty transportu oraz ewentualnie o koszty innych świadczeń, które nabędzie Kupujący wraz z towarem.

6. Akceptując Regulamin Kupujący dokonujący zakupu oferowanych produktów wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej przez Sprzedającego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur (Dz. U. 2005, nr 133, poz. 1119) oraz zasadami wystawiania, przesyłania i przechowywania faktury elektronicznej. Zgoda na otrzymywanie faktury w formie elektronicznej jest równoznaczna z rezygnacją z otrzymywania faktury w formie papierowej.

7. Akceptacja Klienta nie wyłącza prawa Sprzedającego do wystawiania i przesyłania faktur w formie papierowej.

8. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za błędne dane Kupującego wskazane przez niego przy rejestracji, jako właściwe do wystawienia faktury VAT.

9. Każda faktura w formie elektronicznej będzie dostarczona Kupującemu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adresy podany przez Kupującego w formularzu rejestracyjnym. Zmiana adresu e-mail Kupującego wymaga powiadomienia Sprzedającego w formie pisemnej lub elektronicznej. W przypadku braku powiadomienia Sprzedającego przez Kupującego o zmianie adresu e-mail, korespondencję kierowaną na dotychczasowy adres e-mail uważa się za prawidłowo doręczoną.

10. Klient jest uprawniony do wycofania akceptacji zgodnie z § 3 ust. 4 rozporządzenia w drodze pisemnego oświadczenia woli na adres: ul. Aleje Tysiąclecia 97A, 34-400 Nowy Targ lub elektronicznie na adres: biuro@interface24.pl W przypadku cofnięcia akceptacji od dnia następującego po dniu doręczenia oświadczenia Kupującego o wycofaniu akceptacji Sprzedający traci prawo do wystawiania i przesyłania Kupującemu faktur w formie elektronicznej.

§ 4 ODWRÓCONE OBCIĄŻENIE PODATKIEM VAT

1. Od dnia 1 lipca 2015 r. następujące towary objęte są mechanizmem tzw. odwróconego obciążenia podatkiem VAT:

a) Przenośne maszyny do automatycznego przetwarzania danych, o masie <= 10 kg, takie jak: laptopy i notebooki; komputery kieszonkowe (np. notesy komputerowe) i podobne – wyłącznie komputery przenośne, takie jak: tablety, notebooki, laptopy,

b) Telefony dla sieci komórkowych lub dla innych sieci bezprzewodowych – wyłącznie telefony komórkowe, w tym smart fony,

c) Konsole do gier wideo (w rodzaju stosowanych z odbiornikiem telewizyjnym lub samodzielnym ekranem) i pozostałe urządzenia do gier zręcznościowych lub hazardowych z elektronicznym wyświetlaczem – z wyłączeniem części i akcesoriów.

2. Mechanizm odwróconego obciążenia podatkiem VAT na towary wskazane w pkt 1 powyżej stosuje się w przypadku łącznego spełnienia następujących przesłanek:

a) kupującym jest podatnikiem, o którym mowa w art. 15 ustawy o podatku od towarów i usług, zarejestrowany jako podatnik VAT czynny,

b) łączna wartość towarów w ramach jednolitej gospodarczo transakcji obejmującej te towary, bez kwoty podatku, przekracza kwotę 20 000 zł.

3. Za jednolitą gospodarczo transakcję, o której mowa w pkt 2, uznaje się transakcję obejmującą umowę, w ramach której występuje jedna lub więcej dostaw towarów wymienionych w ust. 1, nawet jeżeli są one dokonane na podstawie odrębnych zamówień lub wystawianych jest więcej faktur dokumentujących poszczególne dostawy.

4. Za jednolitą gospodarczo transakcję, o której mowa w pkt 2, uznaje się również transakcję obejmującą więcej niż jedną umowę, o której mowa w pkt 3, jeżeli okoliczności towarzyszące tej transakcji lub warunki, na jakich została ona zrealizowana, odbiegały od okoliczności lub warunków zwykle występujących w obrocie towarami wymienionymi w pkt 1.

5. W przypadku jednolitych gospodarczo transakcji spełniających przesłanki opisane w pkt 2, zapłata ceny za towary nastąpić może wyłącznie z rachunku płatniczego Kupującego, w tym przy użyciu karty płatniczej lub podobnego instrumentu płatniczego, które umożliwiają identyfikację składającego zlecenie płatnicze albo w systemie ratalnym.

6. Sprzedający realizuje zamówienia podlegające procedurze odwróconego obciążenia VAT zawsze ze stawką VAT z karty towarów. W przypadku podlegania danej transakcji mechanizmowi odwróconego obciążenia podatkiem VAT, Sprzedający zastrzega sobie prawo żądania od Kupującego dostarczenia oryginałów poniżej wymienionych dokumentów na adres: ul. Aleje Tysiąclecia 97A, 34-400 NOWY TARG z dopiskiem VAT NP w celu wystawienia dokumentu korygującego stawkę VAT:

a) zaświadczenie wystawione przez Urząd Skarbowy, że Kupujący jest czynnym podatnikiem VAT – nie starsze niż 14 dni,

b) oświadczenie osoby fizycznej, że jest upoważniona do zaciągania zobowiązań w imieniu Kupującego z czytelnym podpisem i pieczęcią firmową wraz z numerem rachunku bankowego z którego zostanie dokonana płatność/do którego została przypisana karta,

c) potwierdzenie dokonania płatności.

7. Sprzedający weryfikuje, czy Kupujący, o którym mowa w pkt 6, figuruje jako podatnik VAT czynny i w przypadku pozytywnej weryfikacji wystawia korektę faktury do stawki „NP” oraz dokonuje na rzecz Kupującego zwrotu podatku VAT.

§ 5 DOSTAWA

1. Zamówione towary są dostarczane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza jej granicami, z tym zastrzeżeniem, że koszt wysyłki towaru za granicę ustalany jest indywidualnie przed dokonaniem zakupu.

2. Czas realizacji zamówienia obejmuje każdorazowo czas potrzebny na wysyłkę zamówionego towaru powiększony o czas na jego dostawę.

3. Czas wysyłki towarów jest oznaczony na stronach internetowych sklepu INTERFACE24.PL. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby wysyłka towaru nastąpiła w czasie podanym w karcie produktu w sklepie internetowym. W przypadku niemożliwości wysyłki towaru w wyżej wymienionym czasie, Kupujący zostanie o tym niezwłocznie poinformowany.

4. Czas dostawy zależy od przewoźnika, rodzaju przesyłki i adresu odbiorcy. Szacowany czas dostawy dla poszczególnych kategorii produktów określony jest na stronie sklepu internetowego INTERFACE24.PL na karcie poszczególnego produktu.

5. Dostawa towaru realizowana jest ubezpieczoną przesyłką we współpracy z wybraną przez Sprzedającego firmą kurierską bądź firmą pocztową.

6. W momencie przekazania towaru firmie kurierskiej bądź firmie pocztowej Kupujący jest powiadamiany o tym fakcie poprzez wysłanie informacji elektronicznej na konto email podane w zamówieniu. Kupujący ma możliwość śledzenia stanu swojego zamówienia przez stronę internetową danego przewoźnika.

7. Kupujący może również odebrać zamówiony towar osobiście pod adresem: ul. Aleje Tysiąclecia 97A, 34-400 Nowy Targ, po uprzednim obustronnym potwierdzeniu terminu odbioru.

8. Koszt dostawy towaru w całości pokrywa Kupujący.

9. Zaleca się, aby Kupujący ocenił stan towaru i jego zgodności z zamówieniem w momencie dostawy przez przewoźnika i w jego obecności. W przypadku stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia towaru zaleca się w obecności przewoźnika sporządzić protokół reklamacyjny (druk tego protokołu zobowiązany jest posiadać kurier), zawierający opis uszkodzenia. Reklamowany towar, należy wraz z fakturą sprzedaży zwrócić firmie kurierskiej bądź firmie pocztowej. Jeżeli paczka zawiera więcej niż jeden towar, należy zwrócić je wszystkie. Koszt zwrotu reklamowanego towaru ponosi w tym przypadku Sprzedający. Kiedy towar znajdzie się ponownie w magazynie INTERFACE24.PL zostanie wymieniony na nowy, a nowa przesyłka zostanie wysłana na koszt Sprzedającego. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia towaru w czasie późniejszym należy postępować zgodnie z procedurą reklamacyjną opisaną w rozdziale „Reklamacje produktów”.

10. Koszt dostawy towarów jest uzależniony od łącznej objętości i wagi zamawianych towarów oraz widoczny jest podczas składania zamówienia i w jego podsumowaniu.

11. W momencie przyjęcia towaru Kupujący zobowiązany jest potwierdzić jego odbiór. Od tej pory towar staje się własnością Kupującego.

§ 6 GWARANCJA I SERWIS

1. Sprzedający oświadcza, że towary sprzedawane w sklepie internetowym INTERFACE24.PL są nowe i objęte gwarancją producenta lub importera (dalej zwanego „Gwarantem”).

2. Czas trwania gwarancji jest uzależniony od rodzaju sprzętu oraz producenta. Czas trwania gwarancji udzielonej dla danego towaru widnieje w jego opisie na stronach sklepu internetowego INETRFACE24.PL.

 

3. Oświadczenie gwarancyjne określa obowiązki Gwaranta i uprawnienia Kupującego w przypadku, gdy rzecz sprzedana nie ma właściwości określonych w tym oświadczeniu.

4. Oświadczenie gwarancyjne zawiera podstawowe informacje potrzebne do wykonywania uprawnień z gwarancji, w szczególności nazwę i adres Gwaranta lub jego przedstawiciela w Rzeczypospolitej Polskiej, czas trwania i terytorialny zasięg ochrony gwarancyjnej, uprawnienia przysługujące w razie stwierdzenia wady, a także stwierdzenie, że gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

5. Wykaz autoryzowanych serwisów Gwaranta znajduje się w dokumencie gwarancyjnym lub stronie internetowej Gwaranta.

§ 7 REKLAMACJE I ZWROTY

1. Sprzedający zobowiązany jest do dostarczenia zakupionej przez Kupującego rzeczy bez wad. Regulacja odpowiedzialności Sprzedającego za wady rzeczy zawarta jest w przepisach art. 556 i nast. Kodeksu cywilnego.

2. Jeżeli po przejściu własności towaru na Kupującego stwierdzi on, że towar posiada wady fizyczne, Kupujący wedle własnego wyboru może:

a) skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych bezpośrednio w serwisach wskazanych przez Gwaranta lub przeprowadzić procedurę reklamacyjną z tytułu Gwarancji za pośrednictwem Sprzedającego (dotyczy towarów objętych gwarancją),

b) złożyć Sprzedającemu reklamację z tytułu rękojmi za wady (podstawa prawna – Kodeks cywilny).

3. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas dostawy lub skierowania reklamacji do Sprzedającego, Kupujący może wypełnić formularz reklamacyjny dostępny pod linkiem. W przypadku wybrania reklamacji z tytułu rękojmi za wady Kupujący powinien w szczególności wskazać na czym jego zdaniem polega wada towaru, kiedy została ona stwierdzona, czego Kupujący domaga się od Sprzedającego oraz podać swoje dane kontaktowe. Wraz z reklamowanym towarem należy przesłać Sprzedającemu komplet dołączonych do towaru akcesoriów oraz – w przypadku korzystania ze świadczeń gwarancyjnych za pośrednictwem Sprzedającego – wypełniony dokument gwarancyjny. Adres e-mail do reklamacji biuro@interface24.pl

4. Reklamowany towar należy dostarczyć do siedziby Sprzedającego będącej miejscem zakupu towaru.

5. W celu usprawnienia procedury reklamacyjnej Kupującemu, który dokonuje reklamacji produktu zakupionego i doręczonego za pośrednictwem Internetu zaleca się, by w ramach takiej reklamacji wysyłał produkt bezpośrednio na adres siedziby Sprzedającego: ul. Aleje Tysiąclecia 97A, 34-400 Nowy Targ.

6. Zaleca się, aby każdy Kupujący czytelnie oznaczył przesyłkę reklamacyjną ze szczególnym uwzględnieniem oznaczenia przesyłki numerem zgłoszenia serwisowego. Sprawny przebieg procedury reklamacyjnej, a w szczególności odbiór przesyłki reklamacyjnej przez Sprzedającego jest uzależniony od prawidłowego i widocznego oznaczenia przesyłki numerem zgłoszenia serwisowego. Jego brak uniemożliwia identyfikację zgłoszenia reklamacyjnego i znacznie opóźnia rozpatrzenie sprawy.

7. Reklamacje związane z usługą on-line (np. nieprawidłowo naliczone koszty dostawy lub nieprawidłowe towary znajdujące się w koszyku) można składać podczas telefonicznego potwierdzenia zamówienia przez konsultanta, bądź poprzez formularz reklamacyjny dostępny pod linkiem.

8. Sprzedający poinformuje Kupującego o sposobie rozpatrzenia jego reklamacji. W przypadku nieuznania reklamacji skierowanej do Sprzedającego przedstawi on uzasadnienie swojej decyzji.

9. Zaleca się, aby Kupujący odbierając przesyłkę z towarem pokwitował jej odbiór w obecności kuriera z jednoczesną adnotacją, że przesyłka została dostarczona w stanie nieuszkodzonym albo, że przesyłka nosi ślady uszkodzenia z jednoczesnym opisem tych uszkodzeń.

10. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi za wady jedynie w przypadku stwierdzenia wady przed upływem dwóch lat od wydania towaru Kupującemu (art. 568 § 1 Kodeksu cywilnego). W przypadku sprzedaży towaru w obrocie między przedsiębiorcami na podstawie art. 558 § 1 k.c. strony wyłączają odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy, w szczególności ustalają, iż nie ponosi on żadnej odpowiedzialności także za wady ukryte przedmiotu sprzedaży.

11. W przypadku, gdy Kupujący nie zgadza się z decyzją Sprzedającego o odmowie uwzględnienia reklamacji, Kupujący może skierować sprawę pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego. Jeżeli Kupujący jest konsumentem i chce rozwiązać spór ze Sprzedającym bez kierowania sprawy do sądu powszechnego, to może skorzystać z alternatywnych metod rozstrzygania sporów, tj. zwrócić się o mediację lub rozstrzygnięcie sporu do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego (dalej jako „sąd polubowny”) działającego przy właściwym Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, składając odpowiedni wniosek (tj. wniosek o wszczęcie i przeprowadzenie mediacji albo wniosek o rozpoznanie sprawy przez sąd polubowny). Formularze wniosków, o którym mowa powyżej, są dostępne w sekretariacie każdego sądu polubownego oraz na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej. Skorzystanie z alternatywnych metod rozstrzygania sporów jest możliwe tylko i wyłącznie, gdy obie strony wyrażą zgodę na rozstrzygnięcie sporu w tym postępowaniu. Rozwiązanie sporu w drodze mediacji ma charakter dobrowolny i nie podlega egzekucji administracyjnej ani sądowej; nie służy od niego odwołanie. Skorzystanie z mediacji nie wyłącza możliwości wystąpienia z powództwem do sądu powszechnego lub skierowania sprawy do sądu polubownego. Wyrok sądu polubownego lub ugoda przed nim zawarta mają moc prawną na równi z wyrokiem sądu powszechnego lub ugodą zawartą przed sądem powszechny po ich uznaniu przez sąd powszechny albo po stwierdzeniu przez sąd powszechny ich wykonalności. Kupujący, będący konsumentem, ma również prawo skierowania sprawy do rozpatrzenia przez miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów lub może zasięgnąć informacji u właściwej miejscowo Federacji Konsumentów.

§ 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zamieszczone na stronach sklepu internetowego INTERFACE24.PL zdjęcia towarów mogą odbiegać od rzeczywistego wyglądu towaru ze względu na indywidualne ustawienia sprzętu komputerowego użytego przez Kupującego podczas składania zamówienia (dotyczyć to może takich parametrów jak np. kolor towaru, proporcje towaru, itp.).

2. Wszystkie prezentowane na stronie sklepu internetowego INTERFACE24.PL towary i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.

3. Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. nr 180, poz.1495) Kupujący nabywając sprzęt elektryczny lub elektroniczny, ma prawo zwrócić stary (zużyty) sprzęt, na własny koszt, do placówki Sprzedającego. Sprzęt można także odesłać na własny koszt na adres INTERFACE24.PL, ul. Aleje Tysiąclecia 97A, 34-400 Nowy Targ, po uprzednim poinformowaniu o tym Sprzedającego.

4. Przedsiębiorca PRO GROUP sp. z o. o. z siedzibą w Nowym Targu przy ul. Aleje Tysiąclecia 97A, 34-400 Nowy Targ są administratorami danych osobowych zbieranych od Kupujących w sklepie internetowym INTERFACE24.PL. Sprzedający informuje, że dane osobowe Kupujących będą przetwarzane w celu realizacji umów sprzedaży, w związku z czym mogą być przekazywane firmom kurierskim lub innym podmiotom pośredniczącym w dostarczeniu zakupionych towarów do Kupujących, operatorom systemów płatności (w przypadku wybrania tej formy płatności). Za wyraźną zgodą Kupującego jego dane osobowe mogą być przetwarzane również w innych celach, w szczególności w celu dostarczenia materiałów informacyjnych oraz ofert marketingowych w formie newslettera. Kupujący ma prawo dostępu do treści swoich danych przetwarzanych przez Sprzedającego oraz ich poprawiania. Dane osobowe są podawane dobrowolnie, niemniej bez ich podania nie jest możliwa realizacja zamówienia ani skorzystanie z innych usług.

5. Sprzedający szanuje prawa Kupujących do prywatności. Zasady Polityki Prywatności dostępne pod linkiem wskazują, jakie informacje umożliwiające osobistą identyfikację Sprzedający może gromadzić i w jaki sposób z takich informacji korzystać.

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

7. Do złożenia zamówienia w sklepie internetowym INTERFACE24.pl konieczna jest pełna akceptacja niniejszego Regulaminu.

8. Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną podmiot korzystający ze stron sklepu internetowego INTERFACE24.PL zobowiązany jest do nieumieszczania na tych stronach treści o charakterze bezprawnym.

9. Sprzedający nie wymaga od Kupującego złożenia kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych.

10. Niniejszy Regulamin jest dostępny nieodpłatnie pod adresem internetowym www.interface24.pl, oraz w wersji pisemnej pod adresem siedziby firmy PRO GROUP sp. z o. o. z siedzibą w Nowym Targu przy ul. Aleje Tysiąclecia 97A, 34-400 Nowy Targ.

11. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu na zasadach określonych poniżej. Zmiany będą publikowane w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na stronie sklepu internetowego INTERFACE24.PL wraz z informacją o dokonanych zmianach. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu. Każdorazowo do dokonania zakupów w sklepie internetowym INETRFACE24.PL konieczne jest zapoznanie się z aktualną wersją Regulaminu i jej akceptacja.