Sposoby płatności

Płatność i Faktura Vat

1. Po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji Kupujący zobowiązany jest do uiszczenia płatności na rzecz Sprzedającego.


2. W sklepie INTERFACE24.pl istnieje możliwość płatności w następujący sposób:

a) Przelew na konto bankowe Sprzedającego o numerze rachunku 56 1140 2004 0000 3602 8062 2583 prowadzone w mBank – Kupujący nie ponosi dodatkowych kosztów za korzystanie z tej formy płatności. Realizacja zamówienia rozpoczyna się natychmiast po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Sprzedającego;

b) Płatność za pobraniem – wybierając tę metodę Kupujący obciążany jest dodatkowo zryczałtowanym kosztem pobrania widniejącym w koszyku podczas składania zamówienia. Realizacja zamówienia rozpoczyna się natychmiast po potwierdzeniu przez Sprzedającego przyjęcia zamówienia do realizacji; ta forma płatności jest niedostępna w przypadku gdy łączna cena zamawianych towarów, bez kwoty podatku (netto), przekracza kwotę 4.000 zł;

c) Płatność gotówką w kasie – dotyczy zamówień odbieranych w Punkcie Wydań Osobistych, gdzie Kupujący może zapłacić za zamówiony towar w kasie, w momencie odbioru towaru; Realizacja zamówienia rozpoczyna się natychmiast po potwierdzeniu przez Sprzedającego przyjęcia zamówienia do realizacji;

d) Płatność on-line za pośrednictwem serwisu płatności; Kupujący nie jest obciążany dodatkowymi kosztami za korzystanie z tej formy płatności. Realizacja zamówienia rozpoczyna się natychmiast po potwierdzeniu przez Sprzedającego przyjęcia zamówienia do realizacji.

f) Płatność on-line kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu płatności; Kupujący nie jest obciążany dodatkowymi kosztami za korzystanie z tej formy płatności. Realizacja zamówienia rozpoczyna się natychmiast po potwierdzeniu przez Sprzedającego przyjęcia zamówienia do realizacji. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

3. Dostępne formy płatności widoczne są dla Kupującego przy składaniu zamówienia.

4. Za moment dokonania płatności uważa się moment wpływu środków na konto Sprzedającego (w przypadku płatności przelewem) lub pozytywny wynik autoryzacji płatności w przypadku płatności za pośrednictwem serwisu płatności on-line.

5. Kupujący jest zobowiązany zapłacić cenę końcową, będącą wynikiem ceny zakupu towarów powiększoną o koszty transportu oraz ewentualnie o koszty innych świadczeń, które nabędzie Kupujący wraz z towarem.

6. Akceptując Regulamin Kupujący dokonujący zakupu oferowanych produktów wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej przez Sprzedającego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur (Dz. U. 2005, nr 133, poz. 1119) oraz zasadami wystawiania, przesyłania i przechowywania faktury elektronicznej. Zgoda na otrzymywanie faktury w formie elektronicznej jest równoznaczna z rezygnacją z otrzymywania faktury w formie papierowej.

7. Akceptacja Klienta nie wyłącza prawa Sprzedającego do wystawiania i przesyłania faktur w formie papierowej.

8. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za błędne dane Kupującego wskazane przez niego przy rejestracji, jako właściwe do wystawienia faktury VAT.

9. Każda faktura w formie elektronicznej będzie dostarczona Kupującemu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adresy podany przez Kupującego w formularzu rejestracyjnym. Zmiana adresu e-mail Kupującego wymaga powiadomienia Sprzedającego w formie pisemnej lub elektronicznej. W przypadku braku powiadomienia Sprzedającego przez Kupującego o zmianie adresu e-mail, korespondencję kierowaną na dotychczasowy adres e-mail uważa się za prawidłowo doręczoną.

10. Klient jest uprawniony do wycofania akceptacji zgodnie z § 3 ust. 4 rozporządzenia w drodze pisemnego oświadczenia woli na adres: ul.
Aleje Tysiąclecia 97A, 34-400 Nowy Targ lub elektronicznie na adres: biuro@interface24.pl. W przypadku cofnięcia akceptacji od dnia następującego po dniu doręczenia oświadczenia Kupującego o wycofaniu akceptacji Sprzedający traci prawo do wystawiania i przesyłania Kupującemu faktur w formie elektronicznej.